torstai 31. tammikuuta 2008

Mikkolan kehitys on karannut käsistä

Mikkolassa käy nyt suuri myllerrys, kun Keskon hypermarketin ja Prisman laajennuksen rakentaminen lähenevät valmistumistaan. Hankkeiden motiivina on ylläpitää asiakasvirtojen siitymistä Poriin yhä kauempaa. Kaupunki on lisäksi halukas keskittämään tilaa vaativat liikkeet Mikkolan alueelle sen liikenteellisen sijaintinsa takia. Taloudellisesta näkökulmasta katsoen kaupunki onkin osoittanut pätevyytensä todella hyvin. Tarvittavat kaavamuutokset ja infrastruktuurin rakentaminen ovat tapahtuneet hyvin nopeasti. Onpa Porin yhdeksi tärkeimmistä tiehankkeista noussut myös Tampereentien jatkaminen suoraan E8:lle. Näin Mikkola sijaitsisi kiistämättä todellisessa liikenteen solmukohdassa ja alueen houkuttelevuus kasvaisi entisestään.

Porin kaupungin tarve vahvistaa kaupallista asemaansa tuntuu valitettavasti tulevan hintalapun kanssa. Satakunnan Kansan nettisivut tietävät kertoa, että Citymarketin kylkeen liikkeensä nostavat mm. Musta-Pörssi, K-kenkä, Tiimari ja kasa vaatealan liikkeitä, joista Aleksi 13 on ketjun ensimmäinen Porissa. Vaikka Pori onkin Suomen 7. suurin keskustaajama maan nopeimmalla väestökehityksellä, askarruttaa Mikkolan rakentuminen kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Mikkola sijaitsee vain vajaan viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. On sanomattakin selvää, että uusi erityiskauppakeskittymä tulee siirtämään asiakasvirtoja pois keskustasta. Mikkolan kehittäminen kaupan keskittymäksi tuntuukin sotivan keskustan edelleen jatkuvaa elävöittämistä vastaan. Vuosia jakunut työ uhkaa siten valua hukkaan - työ, jonka ansiosta Pori on saanut paljon tunnustusta.

Mikkolan alueesta on toki tehty asiallinen kaupallisten vaikutusten arviointi. Siinä todetaan:
"Kaavamuutosalueen hankkeet lisäävät kilpailua tietyissä erikoistavarakaupan tuoteryhmissä, mikä voi heikentää erikoistavarakaupan osalta heikoimpien yritysten toimintaedellytyksiä lyhyellä tähtäyksellä."

Arvio tuntuu suhteellisen pätevältä nykyisen trendin jatkuessa, joskin erityiskaupan asiakasvirroissa voi tapahtua pysyviä siirtymiä seuraavan taantuman aikana. Huomattavaa on myös se, että arvioissa ei ilmeisesti olla otettu huomioon erityiskauppoja itseään, vaan pelkästään hypermarketien tavaraosastot. Ainakin näin voisi päätellä samasta raportista, josta edellinen lainaus on kotoisin:
"Mikkolaan on suunniteltu sellaisia toimintoja, joita ei voida toteuttaa keskustaan. Näin ollen hankkeilla on vain vähäisiä vaikutuksia keskustan kaupalliselle tarjonnalle."

Ja kas, syksyllä Mikkolassa ovensa avaavat siis mm. Aleksi 13, Dressman, KappAhl ja monen monta muuta erityiskaupan liikettä.

Kaupunki on toki ollut ahtaassa raossa Mikkolan kaavoituksen kanssa. Käytännössä alue on pitänyt avata kaikille halukkaille toimijoille, sillä muuten olisi ollut uhkana kauppakeskuksen sijoittuminen kuntarajojen ulkopuolelle, esim. Ulvilaan tai Luvialle. Pakkoraosta johtuen itse kauppakeskuksen suunnittelukin on jäänyt tyngäksi. Käsittääkseni kauppakeskusta hallinnoivat Satakunnan Osuuskauppa ja Kesko erikseen, jonka johdosta kauppakeskuksen kehittämiseksi ei liene yhtä strategiaa, vaan kaksi kilpailevaa. Tämä johtaa resurssien haaskaamiseen ja keskuksen pirstoutumiseen (ja sitä kautta epäasiakasystävällisyyteen).

Suomessa on esimerkkejä Prisman ja Citymarketin muodostamista hypermarket-puistoista, joissa rakennukset eivät ole kuitenkaan fyysisesti kiinni toisissaan. Tällaiset keskittymät ovat tylsiä, eikä niihin sijoittuneet erikoisliikkeet hyödy koko asiakasvirrasta. Sen sijaan Sellon, Myllyn ja Jumbon kaltaiset kauppakeskukset on rakennettu alusta asti asiakkaan ja väestöpohjan ehdoilla ja sellaisina ne toimivat hyvin. Erityisesti pk-seudulla kauppakeskuksille on selkeä tilaus, sillä ne vähentävät tarvetta asioida Helsingin keskustassa. Ne ovat siten myös ympäristön kannalta keskihyvä ratkaisu, toisin kuin yleensä muihin kaupunkeihin rakennettavat keskukset, joihin ajetaan henkilöautolla kymmenien kilometrienkien päästä.

Tällä hetkellä Mikkolan kehityksen suuntaa on vaikea muuttaa, koska jo tehtyjen päätösten toimivuutta ei olla käytännössä vielä edes testattu. Jatkosuunnitelmissa tulisi kuitenkin panostaa enenevissä määrin kauppakeskuksen rakenteen yhteneväisyyteen ja viihtyvyyteen. Tämä palvelisi asiakkaita, kauppakeskuksen erikoisliikkeitä ja kaupunkilaisia nykyistä paremmin. Yhteneväisyydellä tarkoitan mahdollisuutta siirtyä esteettä liikkeestä toiseen. Käytännössä se edellyttänee merkittävää lisärakentamista ja muutoksia hypermarketien sisäiseen rakenteeseen. Olennaisimpana tekijänä olisi kuitenkin saada koko Mikkolan Itäkeskus yhden hallinnon alle. Näin kauppakeskusta pystyttäisiin kehittämään johdonmukaisesti. Ratkaisuna voisi olla Satakunnan Osuuskaupan, Keskon ja Porin kaupungin yhdessä perustama osakeyhtiö (esim. osuuksilla 49,5; 49,5; 1,0).

Kaupunkisuunnittelun kannalta keskeinen haaste on kehittää keskustaa ja Mikkolaa toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. Keskusten lyhyen välimatkan takia tehtävä on vaikea. Mikkolan Itäkeskuksen edun mukaista olisi kehittyä kohti Helsingin kaimaansa, mutta samalla keskustan vetovoima voisi heiketä. Siten parasta kaupunkisuunnittelua onkin tiiviistää kaupunkirakennetta keskusten ympärillä. Näin molemmille keskuksille pystyttäisiin takaamaan riittävä määrä käyttäjiä lyhyelläkin säteellä. Jatkuvaan autoilun kasvuun kaupunkisuunnittelu ei voi kuitenkaan perustua, sillä se ei ole ympäristön edun mukaista. Sitä paitsi on todennäköistä, että autoilu muodostuu tulevaisuudessa liian kalliiksi, jotta kannattaisi ajaa 20> kilometriä kauppaan.

Mikkolan (46.) kaupunginosan kortteleita 1,6,7 ja 8 koskeva asemakaavan muutos 609 1483 ja Mikkolan kaupallisen keskittymän kaupallisten vaikutusten arviointi

sunnuntai 27. tammikuuta 2008

Viikonlopun video: How the World Ends

Don't you know how the world ends? By Manboy. Videon on ohjannut Dan Peled.


Video: Tohesi

torstai 24. tammikuuta 2008

Porista ympäristötekniikan airut?


Ilmastonmuutos on pop. EU on julkaissut vuoteen 2020 uloittuvat tavoitteensa ja maailmalla vihdoin liikehditään päästöjen hillitsemiseksi. Uuden ajan vaateet antavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin tomerasti tarttuvat palkittaneen menestyksellä. Muuttuvat vaateet tulevat jakamaan hyvinvointia alueellisesti uudelleen. Löysästi rakennettujen kaupunkien (kuten Porin) asukkaiden elinkustannuksiin on luvassa nousua, sillä omakotiasumista rangaistettaneen uusien kustannusten muodossa. Sitä merkittävämpänä tekijänä hyvinvointi tullee jakautumaan uudelleen (paperi)tehtaiden lakkauttamisten ja kasvavien clean-tech klustereiden välityksellä.

Pori on kaupunkina kulkenut kestävän kehityksen ja ympäristöarvojen kärjessä mahdollisesti koko parikymmenvuotisen elinaikani ajan. Kaupunki esim. kiinnitti huomiota hankintojensa kestävyyteen jo vuosia ennen kuin se oli trendikästä. Parannettavaa toki on - lähinnä pientalovaltaisen kaupunkirakenteen takia. Ilmastonmuutoksen merkittävin aspekti kaupungille on kuitenkin ennen näkemätön mahdollisuus nostaa koko seutukunta uudelle kukoistuksen tasolle clean tech -yritysten avulla. Mielestäni Poriin tuleekin siis muodostaa ympäristöteknologian klusteri.

En ole asialla ensimmäistä kertaa, enkä pelkästään siksi, että ilmastonmuutos on tullut ajankohtaiseksi. Kysymystorin välityksellä kysyin jo vuoden 2004 lopussa kaupungin panostuksia ympäristö- ja energia-alaan. Sainkin elinkeinojohtajalta tyydyttävän, joskin riittämättömän vastauksen. Elinkeinojohtaja Iisakkala viittasi vastauksessaan lähinnä Prizztechin tavoitteisiin ja lähtökohtiin. Rohkaisevimpana vastauksessa luki:
"Toimialalla on meneillään useita alueellisia energiahankkeita. Tavoitteena on saada Satakuntaan hyvin toimivia, ajankohtaisia, erikoistuneita ja tuloksellisia energian tuotantoon ja käyttöön sekä ympäristöteknologiaan liittyviä kehitysprojekteja."

Uskon, että työtä asian eteen ollaan näinä vuosina tehty, sillä tuloksiakin on tullut. Tuorein tulos on tältä päivältä: Eurajoelle suunnitellaan ydinvoiman osaamiskeskusta. Ongelmana on kuitenkin se, että Prizztechin ja kaupungin tavoitteet eivät liene riittävän kunnianhimoisia. Jos asiaan tartuttaisiin kokonaisuudessaan, vauhti todellisen klusterin kehittymiselle olisi nopeampaa.

Porin kaupungin pitäisi mielestäni myöntää verohelpotuksia kaupunkiin perustettaville/siirtyville ympäristö- ja energiatekniikan yrityksille. Sen lisäksi kaupungin tulisi myöhemmin pyrkiä ostamaan näiltä yrityksiltä tarvitsemaansa tekniikkaa ja palveluja. Jo etukäteen kaupungin tulisi kuitenkin profiloitua nykyistä selkeämmin kestävän kehityksen kaupunkina. Esim. Porin Linjojen bussit voisivat käydä maakaasulla tai muutama niistä jopa vedyllä. Näin Pori olisi ulkoisesti nykyistä houkuttelevampi ympäristöalan yrityksille.

Edellytykset etenkin energia-alan kehitykselle Porissa ja Satakunnassa ovat merkittäviä verrattuna muuhun maahan. Tämä johtuu Satakunnan merkittävästä energiantuotantopaletista. Eurajoella tuotetaan ydinvoimaa, Harjavallassa vesivoimaa ja Porissa tuulivoimaa. Sen lisäksi Meri-Porin kivihiilivoimalaitoksen hiilidioksidipäästöt aiotaan ottaa talteen vuodesta 2015 lähtien. Jälkimmäinen tekijä on äärimmäisen merkittävä, sillä hanke on pilottiluonteinen ja tekniikka vielä osin testaamatonta. Laaja energiapaletti takaakin sen, että alan pilottihankkeita voidaan toteuttaa Porin välittömässä läheisyydessä jatkossakin.

Porin välittömin haaste on osaavan ja korkeasti koulutetun ympäristö- ja energia-alan ammattilaisten houkuttelu. Opetusministeriön suhtautuessa nuivasti uusiin tutkinnonanto-oikeuksiin, täytynee kaupungin tähdätä yliopistokeskuksen ohella myös muihin yliopistoihin. Tässä mielessä markkinointia ja yhteistyötä kannattaisi lisätä lähinnä Tampereen teknillisen yliopiston (pääyksikön) kanssa.

Merkittävimpänä ässänä Porin kaupungin ja sen sidosryhmien hihassa voisi olla alan tutkimuskeskuksen perustaminen dynaamiseksi muodostuneeseen Puuvillaan. Yritysten mukaantulo olisi enemmän kuin mahdollista edellä käsitellyn energiantuotantopaletin merkittävyyden takia. Jo nyt magneettitutkimuskeskus on mahdollisesti viitoittamassa tietä kauemmas tulevaisuuteen ja fuusioaikaan.

Seuraavassa lainaan itseäni (nimim. alaa opiskeleva) 15.12.2004:
"Alalla on selvää potentiaalia, minkä Porin pitäisi mielestäni hyödyntää täysillä. Ympäristöasioilla Pori pystyisi profiloitumaan positiivisella tavalla"

Kolmessa vuodessa tilanne ei ole muuttunut muuten kuin, että potentiaali on realisoitumassa. Nyt jos koskaan on Porin ja Satakunnan tilaisuus. Onneksi työtä etenkin energia-alan eteen ollaan tehty. Nyt vaihdetta tarvitsee vain vaihtaa isommalle .


Kirjoittaja on voimalaitosten ympäristö- ja turvallisuuskysymysten sekä yrityksen hallinnon pääaineopiskelija.

keskiviikko 23. tammikuuta 2008

Sieltä kuuluu riks raks, lapsia syntyy.. nolla?

Ah, mikään ei piristä päivää sen enempää kuin Porin ja Rauman välinen kisa.. vai.. piristääkö? Nyt Länsirannikon veljeskaupunkien päättäjät taistelevat yhteisen ammattiopiston hallinnollisesta pääpaikasta. Useimmiten Pori vie näissä asioissa voiton, mutta nyt taitaa koko länsirannikon ammattiopisto jäädä perustamatta. Miksi Rauma (tai Pori) luovuttaisi oman ammattiopistonsa hallinnon vain siksi, että syntyisi entistä suurempi koulu?

Sinällään ihmettelen tarvetta yhdistää kaupunkien ammattiopistot ylipäänsä, sillä - päinvastoin kuin trendinä on - suuri yksikkö ei automaattisesti takaa onnea. Pienemmät koulut voivat olla dynaamisempia ja parempia erikoistumaan tiettyihin koulutuslinjoihin. Suuret yksiköt ovat taasen usein raskaita, jähmeitä ja byrokraattisia. Lisäksi kilpailu toisen koulun kanssa luo painetta menestyä entistä paremmin.

lauantai 19. tammikuuta 2008

Pori-bussi nähty Mikkolan Itäkeskuksessa

Vaikka Porin juhlavuosi on hädin tuskin alkanut, täytyy kaupunkia jo nyt onnitella erinomaisista ja innovatiivisista markkinointipanostuksista. Kuulemani mukaan Alkoon tulee myyntiin Pori-viinejä, minkä lisäksi kaupoista löytyy jo nyt Viksu Mustavaris -leipiä. Kortin ja kirjeenkin voi lähettää juhlavuoden erikoisleimalla. Joulun aikoihin silmiini osui myös yksi "perinteikkäämpi" markkinointikeino. Pori mainostaa itseään ja tapahtumiaan ainakin yhdellä bussilla as seen below.


perjantai 11. tammikuuta 2008

Viikonlopun video: Porirockin klassikko

Kaivakaa sifonkihuivit naftaliinista framille! Tässä tulee Dingo - Levoton tuhkimo


Video: DirektGlas

keskiviikko 9. tammikuuta 2008

Juhlavuosi tilaisuus profiilin nostoon

Helsingissä ja Espoossa asuessani olen huomannut, että pääkaupunkiseudun aboriginaalit tuntuvat pitävän Poria kaukaisena matkailukohteena, jossa sijaitsevat Yyteri ja Kirjurinluoto. Pori on monien kaupungissa vierailleiden mielestä kaunis kaupunki, joka tunnetaan myös Beach Futiksen SM-kisojen, Jazzien ja nyt RMJ:n isäntänä. Toisinaan Porista kuuluu kummia: ihmiset kulkevat joko kirkkaan punaisissa irokeeseissa tai sitten koko kaupunki tulvii. Tietyissä vaihtoehtopiireissä Pori arvostetaan korkealle, sillä kaupungissa tehdään kokeilevaa musiikkia. Sen lisäksi Yyteri tarjoaa kuulemma Suomen parhaat surffi-aallot ja taidemuseo ruokkii taidepiirien nälkää.

Harvoin - jos koskaan - Helsingissä kuulee puhuttavan Porista negatiiviseen sävyyn. Totuus on siis kaukana siitä, mitä jotkut porilaiset osin oman mediansakin välityksellä itselleen uskottelevat. Joskushan Porista puhutaan kuin kaupunki olisi kovinkin rikollinen ja väestö yhteistyökyvytöntä. Uskon silti osin, että Porin maine on sukupolviriippuvainen. Nuorten, alle 25-vuotiaiden, Pori on parempi kuin vanhempien sukupolvien.

Nuorten helsinkiläisten tieto Porista on kuitenkin vähäistä. Sieltä tiedetään yleensä festarit ja Yyteri, kaikki muu on plussaa. Porin lähistöllä kaupunki taasen yleensä tunnetaan, mutta osin negatiivisessa valossa - ja syyttä. Juhlavuotenaan Porilla on kuitenkin tuhannen euron paikka vaikuttaa Pori-tietoisuuden kasvuun. Tiedon lisääntyessä myös joidenkin negatiivisten asenteiden pitäisi kaiken logiikan mukaan hälvetä. Pori onneksi tiedostaa tämän.

Haaste Pori-tietoisuuden kasvulle on kuitenkin perinteinen: tiedottaminen. Suomessa uutisointi on perinteisesti keskittynyt Helsingin tapahtumiin ja itä-Suomen Annikki-lehmiin. Muilla alueilla täytyy tapahtua jotain todella merkittävää, jotta uutiskynnys ylittyisi. Juhlavuotenaan Porilla on kuitenkin tilaisuus murtaa pato. Jotta se tapahtuisi, täytyy haaveista tulla totta: Ruotsin kuninkaalliset ja vaikkapa Al Gore pitäisi saada vierailemaan kaupungissa. Nämä olisivat kansallisesti merkittäviä tapahtumia, jotka nostaisivat Porin profiilia.

Jo nyt voidaan kuitenkin ilolla todeta, että RMJ ja kelluva kylä tuonevat median kiinnostuksen Poriin jo alkukesästä. Heinäkuussa asian hoitavat jälleen Pori Jazz ja Suomi Areena. Kunhan vain muillekin kuukausille saataisiin riittävän merkittäviä tapahtumia, niin juhlavuosi olisi mediahuomionkin osalta merkittävä. Ensimmäinen tulikoe on maaliskuussa 450-vuotisjuhlaviikon aikaan. Tsemiä kaupungille - toivottavasti tavoitteissa onnistutaan!

tiistai 8. tammikuuta 2008

Juhlavuoden ennakko

Juhlavuoden uutisointia ja markkinointia seuratessani olen huomannut, että yritys onnistuneen juhlavuoden järjestämiseksi on kova. Kaupunki on tehnyt oikeita siirtoja etenkin paikallisylpeyden kasvattamiseksi: ala-astelaisille jaetaan kirja tai tietopeli, vanhemmat taasen saavat juhlakonsertin kesäkuussa. Sen lisäksi markkinoinnissa ollaan panostettu tyylikkääseen juhlavuoden ilmeeseen, joka näkyy kauniina logona mm. postin erikoisleimassa. Näiden lisäksi ympäri vuoden järjestetään erilaisia juhlatapahtumia, niin kaupungin kuin sen sidosryhmienkin toimesta. Yksityinen panostus näkyy juuri nyt eritoten uusien kirjojen julkaisemisen muodossa. Näihin teoksiin lukeutuvat ainakin Kyl asia o tälläi, Kui? ja Björneborgs Svenska Ortnamn. Paneudun näistä jokaiseen myöhemmin kevään aikana.

Juhliaan juhlivan kaupungin onnistuneimmaksi päätökseksi voi lukea mielestäni 450-vuotisjuhlaviikon järjestämisen. Vaikka ohjelma on vielä vähän avoin, lupauksen seikkailusta antaa syntymäpäivän pitkittyminen viikon mittaiseksi. Tuolloin on mm. vihdoin tarkoitus paljastaa Juhana Herttuan patsas Raatihuoneen edessä. Muita jatkossakin merkittäviä voittoja kaupunki on hankkinut juhlavuodelleen sylin täydeltä. Ensi kesänä kaupungissa järjestetään ensimmäistä kertaa RMJ-tapahtuma, minkä lisäksi Reposaaressa järjestetään Loma-asuntomessut. Messualueen yhteyteen rakentuu Suomen ensimmäinen kelluva kylä.

Oma pieni kritiikkini kaupungin juhlajärjestelyjen osalta on se, ettei vuoden ohjelma tunnu ottavan kaikkia porilaisuuden piirteitä huomioon. Suuntautuminen historiaan on hieno asia, erityisesti ansiokkaan Juhana-herttuan Aikakapselin muodossa, mutta nyt vuoden ohjelma tuntuu turhan kepeältä nuoria ikäpolvia ajatellen. Ohjelma kun on varsin perinteinen näyttelyineen ja yhteisöjen kokouksineen. Muuten hienona tapahtumana suuri viihdekonserttikin järjestetään keskellä jazz-viikkoa, vaikka se olisi voinut täyttää esim. loppukesän tapahtumatyhjiötä. Sen lisäksi varmistetuista esiintyjistä puuttuvat lähes kaikki tämän hetken tärkeimmät porilaisbandit, kuten Disco Ensemble ja Placebon Euroopan kiertueen lämppärinä toimiva Manboy. Oltaisiimpa porilaiset voitu samalla tutustuttaa paikkakunnan underground-kulttuurin suurnimiinkin, Magyar Posseen ja Circleen.

Juhlavuoden mielenkiintoisimpina huhuina ja vihjauksina ovat tulleet esiin Ruotsin kuninkaallisten vierailu Poriin ja jonkun kansainvälisesti arvovaltaisen henkilön luennon pitäminen Promenadi- tai yliopistokeskuksessa. Jälkimmäisen huhun lisänä olisi suotavaa ja osin innovatiivistakin järjestää avoimet tiedepäivät Porin Yliopistokeskusessa jostain tietystä aiheesta. Esimerkiksi ensimmäiset Tekniikan Päivät TKK:lla pohjautuvat tänä vuonna veteen. Vastaavan tapahtuman järjestäminen Porissa toisi esiin kaupungin uutta akateemisuutta.

Yksi suurimmista yksittäisistä toiveistani juhlavuotta koskien oli erityisen taiteiden päivän/yön järjestäminen, jota muiden ehdotusten muassa ehdotin kaupungille jo joulukuussa 2006. Toiveeni ei ehkä toteudu, mutta jatkoa ajatellen olisi mielestäni hienoa jos porilainen kulttuuri voisi kokonaisuudessaan tulla esiin kaikissa muodoissaan edes päiväksi. Tapahtuman voisi integroida esim. Lyonin valofestivaalin kaltaiseen festivaaliin. Tuolloin Pori kylpisi erivärisissä valoissa, ja valoesityksiä ryydittämään voisi valita esim. Circlen hitaampaa tuotantoa satumaisen tunnelman luomiseksi (esim. BFF, kts. myspace.com/circlefinland).

Koko juhlavuosi ei ole tietenkään kaupungin vastuulla, vaan porilaiset itse tekevät vuodesta juhlimisen arvoisen. Suuri tekijä markkinoilla on lisäksi yrittäjät ja yhteisöt erilaisine tapahtumineen. Esim. Vaakuna tekee pienimuotoisen kulttuuriteon Pori Rock -klubeillaan.

Porin kaupungin juhlavuoden tapahtumiin voi tutustua kaupungin juhlasivuilla.

tiistai 1. tammikuuta 2008

Go Pori!


Come on, come on, come on, come on

(Together) We will go our way
(Together) We will leave someday
(Together) Your hand in my hands
(Together) We will make our plans

(Together) We will fly so high
(Together) Tell all our friends goodbye
(Together) We will start life new
(Together) This is what we'll do

(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do

(Go West, this is what we're gonna do, Go West)

(Together) We will love the beach
(Together) We will learn and teach
(Together) Change our pace of life
(Together) We will work and strive

(I love you) I know you love me
(I want you) How could I disagree?
(So that's why) I make no protest
(When you say) You will do the rest

(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Baby you and me
(Go West) This is our destiny (Aah)

(Go West) Sun in wintertime
(Go West) We will do just fine
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) this is what we're gonna do

Morali/Belelo/Willis/Tennant/Lowe

Juhlavuosi on alkanut.